Do této skupiny patří projekty úprav městských parků, náměstí, vnitrobloků, bytových domů, kulturních staveb apod. Zde je velmi nutné hned na počátku stanovit logické řešení základního kompozičního uspořádání prostoru na základě jeho funkční a provozní náplně. Velmi důležité jsou i vnější vztahy a vazby, jako jsou umístění zastávek MHD, nádraží a veřejných budov, ostatní prvky systému zeleně, význačné urbánní a krajinné prvky aj.

Jedním z rozhodujících faktorů návrhu je přítomnost inženýrských sítí v řešeném území. V rámci získání podkladů je nutné ověřit u všech dotčených správců sítí, zda se na řešeném území vyskytují sítě v jejich správě. V návrhu pak musí být dodržena vzdálenost navrhovaných prvků a stromů od vedení sítí dle jejich ochranných pásem. Případnou kolizi lze řešit rovněž přeložkou sítě.

V rámci projektu veřejných prostor zajišťujeme veškerou činnost s tím spojenou.

Zajištění podkladů – zaměření pozemku, zjištění výskytu inženýrské infrastruktury, dendrologický průzkum.

Návrh stavby – vycházíme z požadavků a reálných možností investora. Ze studie vyplyne charakter a členění řešeného území. Jedná se o hmotové řešení, tedy o rozmístění jednotlivých prvků, jako jsou stromy, keře, trvalky, trávník, cesty, mobiliář a další prvky drobné architektury apod. Studii většinou zpracováváme v několika variantách. Součástí studie mohou být i zákresy do fotografií, imprese z jiných realizací nebo použitých rostlin pro představu zákazníka o daném řešení nebo vizualizace

Dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení – vyžaduje-li to stavební zákon, jsme schopni vypracovat projekt, následně ho i projednat s dotčenými orgány státní správy, stavebním úřadem a získat územní a stavební povolení.

Dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele – obsahuje výkresovou, textovou a tabulkovou část. Ve výkresové části je to zejména osazovací plán rostlin se seznamem navržených rostlin. Dále pak podrobné technické řešení stavebních prvků, výkresy vodních prvků, výkresy automatického závlahového systému, výkres osvětlení, elektroinstalace aj. Textová část obsahuje průvodní zprávu s popisem stávajícího stavu, okolí zahrady, popis navrhovaných úprav a návod na údržbu zahrady. Tabulková část projektu obsahuje přesný výkaz výměr, na základě kterého lze vybrat realizační firmu.

Autorský a technický dozor – povinnost mít zajištěný autorský dozor projektanta je dána ve stavebním zákoně, a to u staveb, které jsou financovány z veřejného rozpočtu. Stavebník je u těchto staveb povinen zajistit provádění této činnosti projektantem, který zhotovoval projektovou dokumentaci. Podle charakteru stavby může být autorský dozor projektanta zabezpečován každodenní přítomností na staveništi, nebo při občasných kontrolních dnech na stavbě podle smluvního ujednání mezi projektantem a stavebníkem.