Architektonický návrh MS architketi s.r.o.

Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář

Investor: Linde Pohony s.r.o

Celková myšlenka návrhu vychází ze snahy o zapojení nikoli jen odclonění nově navrhovaných hal Linde Pohony. Zeleň proto nezakrývá celou halu jak je obvyklé, ale doplňuje ji a vytváří hmotovou protiváhu k hmotě haly.
Jelikož se jedná o mírně teplou podhorskou oblast výběr taxonů odpovídá vegetačnímu stupni bukovému (400-800 m n. m.) Kromě části před vchodem do kancelářských prostor a sadu byl volen sortiment domácích dřevin – jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), borovice lesní (Pinus sylvestris), hrušeň obecná (Pyrus communis), břečťan popínavý (Hedra helix).