Při řešení projektů tohoto charakteru je nejprve nutný podrobný průzkum a až po důkladném rozboru (vyhodnocení získaných podkladů) se přistupuje k samotnému návrhu.

Úkolem průzkumů je soustředit všechny dostupné podklady dokumentující vznik, vývoj a současný stav díla. Jedná se o shromažďování dokumentů grafických, textových, obrazových, ale též osobních sdělení pamětníků a jejich orientačních skic, majících vztah k historii objektu. Dále pak vlastní průzkumy v terénu. V rámci rozborů jsou všechna shromážděná data vyhodnocena a produktem je záměr památkové obnovy objektu, který uvádí základní směr obnovy (dobový horizont, zásady práce s materiály, objekty a doplňky řešeného díla). Samotný návrh obnovy pak vychází z uvedených podkladů a rozborů.

Základním východiskem by měly být dva nejdůležitější dokumenty: Benátská a Florentská charta. Rovněž jsou důležitá stanoviska příslušných památkových ústavů.

[php snippet=5]