Dendrologický průzkum spočívá v inventarizaci dřevin řešeného území. Podrobnost vypracování záleží na účelu, za jakým je dendrologický průzkum prováděn, například povolení ke kácení dřevin, pro návrh sadových úprav nebo jako podklad pro získání dotace na ošetření dřevin. Dendrologický průzkum je důležitým krokem pro vytvoření podkladů pro formulaci pěstebních opatření a slouží k poznání výchozího stavu dřevin.

Během dendrologického průzkumu je provedena inventarizace dřevin; je určen druh, případně kultivar stromu nebo keře, dále pak dendrometrické charakteristiky (průměr kmene, průměr koruny, výška, věková kategorie), fyziologická vitalita, zdravotní stav, provozní bezpečnost a perspektiva stromu. Pokud má dendrologický průzkum sloužit pro pěstební zásahy, je připraven návrh opatření, mezi která patří např. výchovný řez, zdravotní řez, bezpečnostní řez, redukční řez, instalace bezpečnostních vazeb, a je určena priorita zásahu. Součástí inventarizace dřevin a dendrologických průzkumů může být rovněž výpočet ekologické hodnoty dřevin dle metodiky AOPK. Tato Metodika byla doporučena k používání všem orgánům ochrany přírody ve správním a trestněprávním řízení. Cena je vždy vztažena k cenové hladině aktuálního roku.

Dendrologický průzkum neboli nástroj pro výkon správy zeleně pořizujeme pro vybrané objekty systému zeleně. Odbornou veřejností je tato činnost chápána především jako základní technicko-provozní podklad pro výkon správy zeleně.

Jak dendrologický průzkum probíhá?

Zajištění podkladů – geodetické zaměření, katastrální mapa, pasport zeleně.

Terénní průzkum – zjištění konkrétních hodnot.

Zpracování inventarizace dřevin – textová, tabulková a grafická část.

Kácení dřevin

Pokud je při realizaci záměru nutno odstranit dřeviny, je třeba za podmínek daných zákonem č. 114/1992 Sb. zažádat orgán ochrany přírody o povolení ke kácení.

K žádosti o povolení ke kácení dřevin bývá nezbytné zpracovat dendrologický průzkum. V rámci dendrologického průzkumu se též provádí oceňování dřevin, které následně orgán ochrany přírody použije pro určení náhradních výsadeb. Pokud je třeba vypracovat projekt náhradních výsadeb, bude zpracován jako klasický návrh sadových úprav.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto dřeviny nejsou významným krajinným prvkem, se podle zákona nevyžaduje na stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. V současné době nemusí fyzické osoby žádat o povolení kácení dřevin, pokud se jedná o stromy na jejich zahradě.

Co nabízím:

Provedení dendrologických průzkumů dřevin rostoucích mimo les.

Oceňování dřevin dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny.

Zpracování žádosti o povolení ke kácení dřevin.

Projednání s orgány ochrany přírody a účastníky řízení (ekologické organizace).

Účast na místním šetření.

Návrh náhradních výsadeb.