Veřejné prostory

Do této skupiny patří projekty úprav městských parků, náměstí, vnitrobloků, bytových domů, kulturních staveb apod. Zde je velmi nutné hned na počátku stanovit logické řešení základního kompozičního uspořádání prostoru na základě jeho funkční a provozní náplně. Velmi důležité jsou i vnější vztahy a vazby, jako jsou umístění zastávek MHD, nádraží a veřejných budov, ostatní prvky systému zeleně, význačné urbánní a krajinné prvky aj.

Jedním z rozhodujících faktorů návrhu je přítomnost inženýrských sítí v řešeném území. V rámci získání podkladů je nutné ověřit u všech dotčených správců sítí, zda se na řešeném území vyskytují sítě v jejich správě. V návrhu pak musí být dodržena vzdálenost navrhovaných prvků a stromů od vedení sítí dle jejich ochranných pásem. Případnou kolizi lze řešit rovněž přeložkou sítě.

V rámci projektu veřejných prostor zajišťujeme veškerou činnost s tím spojenou.

Zajištění podkladů – zaměření pozemku, zjištění výskytu inženýrské infrastruktury, dendrologický průzkum.

Návrh stavby – vycházíme z požadavků a reálných možností investora. Ze studie vyplyne charakter a členění řešeného území. Jedná se o hmotové řešení, tedy o rozmístění jednotlivých prvků, jako jsou stromy, keře, trvalky, trávník, cesty, mobiliář a další prvky drobné architektury apod. Studii většinou zpracováváme v několika variantách. Součástí studie mohou být i zákresy do fotografií, imprese z jiných realizací nebo použitých rostlin pro představu zákazníka o daném řešení nebo vizualizace

Dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení – vyžaduje-li to stavební zákon, jsme schopni vypracovat projekt, následně ho i projednat s dotčenými orgány státní správy, stavebním úřadem a získat územní a stavební povolení.

Dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele – obsahuje výkresovou, textovou a tabulkovou část. Ve výkresové části je to zejména osazovací plán rostlin se seznamem navržených rostlin. Dále pak podrobné technické řešení stavebních prvků, výkresy vodních prvků, výkresy automatického závlahového systému, výkres osvětlení, elektroinstalace aj. Textová část obsahuje průvodní zprávu s popisem stávajícího stavu, okolí zahrady, popis navrhovaných úprav a návod na údržbu zahrady. Tabulková část projektu obsahuje přesný výkaz výměr, na základě kterého lze vybrat realizační firmu.

Autorský a technický dozor – povinnost mít zajištěný autorský dozor projektanta je dána ve stavebním zákoně, a to u staveb, které jsou financovány z veřejného rozpočtu. Stavebník je u těchto staveb povinen zajistit provádění této činnosti projektantem, který zhotovoval projektovou dokumentaci. Podle charakteru stavby může být autorský dozor projektanta zabezpečován každodenní přítomností na staveništi, nebo při občasných kontrolních dnech na stavbě podle smluvního ujednání mezi projektantem a stavebníkem.

 • Vnitroblok v ulici Sabinova, Praha 3

  Vnitroblok v ulici Sabinova, Praha 3

  Projekt regenerace panelových domů – MS architekti s.r.o. Projekt vnitrobloku – Ing. Tomáš Sklenář  

   
 • Obytný soubor Na Vackově

  Obytný soubor Na Vackově

  Návrh urbanistického konceptu a objektů zóny B – MS architekti s.r.o. Návrh objektů zóny DI – a5 Návrh objektů zóny DII – Jiran-Kohout architekti s.r.o Návrh zeleně zóny B a veřejných ploch: Tomáš Sklenář Existence parku v bezprostřední blízkosti a stávající, poměrně kvalitní zeleň určují koncept zeleně. Řešení se snaží […]

   
 • Podzemní garáže v ulici Pod Lipami

  Vizualizace

  Architektonický návrh objektů: MS architekti s.r.o Návrh střešní zahrady: Tomáš Sklenář Investor: Městská část Praha 3 Vzhledem k tomu, že při budování garážových stání dojde k odstranění velkého množství vzrostlé zeleně, klade si návrh za cíl plnohodnotně nahradit obyvatelům bytových domů vzniklou újmu. Centrálním určujícím prvkem celé kompozice je střešní […]

   
 •  
 • Architektonická soutěž – revitalizace náměstí v Divišově

  Nadhledová vizualizace

   

   
 • Architektonická soutěž – Centrální městský park Prešov

  Vizualizace

  2. místo Autoři: Ing. arch. Michal Šourek, Ing. Tomáš Sklenář, Ing. arch. Veronika Opletalová, Akad. arch. Pavel Hřebecký Samotný návrh parku je založený na kontraste dvoch základných princípov: prirodzený „prírodný“ park (= lesopark) x komponovaný „mestský“ park (= architektonický) „Prírodný park“ kladie dôraz na maximálne možné zachovanie pôvodnej vegetácie a […]

   
 • Zåhrada v Lysé nad Labem

  Vizualizace

  Architektonický návrh MS architketi s.r.o., Jiran & Kohout, Podlipný & Sladký a Projektil Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář Lokalita Bývalého areálu Fruty a „Slunéčkovy zahrady“ se nachází v obytné zóně města Lysá nad Labem – jižně od centra města, které tvoří Husovo náměstí. Dotčené pozemky jsou ohraničeny hlavní komunikací Jedličkova […]

   
 •  
 • Architektonická soutěž – Obytný soubor Klamovka

  Situace

  Autor urbanistické koncepce: MS architekti s.r.o Návrh zeleně: Akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. Tomáš Sklenář    

   
 • Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín

  Vizualizace

  Architektonický návrh MS architketi s.r.o. Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář Investor: JRD Parkové úpravy budou zahrnovat terénní modelace, zbudování pěších komunikací s dlážděným povrchem, založení nového trávníku, výsadbu vzrostlých listnatých stromů a keřových skupin. Plocha bude dále doplněna o městský mobiliář – lavičky, stojany na kola a odpadkové koše. Vznikne […]

   
 • Regenerace vnitrobloku domů „Na Nábřeží“ v Havířově

  Vizualizace

  Návrh zeleně vnitrobloku je rekonstrukcí stávajícího stavu, která si klade za cíl zlepšení prostředí pro občany a umožnění jeho využívání pro rekreaci – aktivní i pasivní. Řešení vychází ze stávajícího stavu tras pěších komunikací, které jsou doplněny o několik nových propojení. Ty lépe zpřístupňují plochu vnitrobloku a vytvářejí logické propojení […]

   
 •  
 • Bienále výtvarných forem 2010

  Výstavní návrh pro Ekotechnické museum v Praze Bubenči

  Bienále výtvarných forem je platformou pro setkávání různých forem umění, např. sochařství, malířství, instalace, fotografie, film, hudba, tanec, divadlo, architektura… Místem konání 2. bienále výtvarných forem je Ekotechnické museum v Praze Bubenči. Tento prostor je sám o sobě „uměleckým dílem“. Je to architektura minulé doby, jež nás inspiruje a ovlivňuje […]

   
 
 
 

 

Vnitroblok v ulici Sabinova, Praha 3

Projekt regenerace panelových domů – MS architekti s.r.o.
Projekt vnitrobloku – Ing. Tomáš Sklenář

 

 

Obytný soubor Na Vackově

Návrh urbanistického konceptu a objektů zóny B – MS architekti s.r.o.
Návrh objektů zóny DI – a5
Návrh objektů zóny DII – Jiran-Kohout architekti s.r.o

Návrh zeleně zóny B a veřejných ploch: Tomáš Sklenář

Existence parku v bezprostřední blízkosti a stávající, poměrně kvalitní zeleň určují koncept zeleně. Řešení se snaží maximálně propojit park a zelené plochy – zeleň je tedy uvažována nejen na rostlém terénu, ale i na střechách podzemních garáží, které přesahují vnější obrysy objektů.

Z hlediska koncepce zeleně je počítáno s maximálním využitím vnitřního prostoru mezi domy pro zeleň, ať již na rostlém terénu či na střešní konstrukci garáží. Dvory budou řešeny jako polosoukromé se soukromými předzahrádkami náležícími bytům v přízemí. Dvorky budou oddělené od veřejných prostor brankou.
Jak již bylo řečeno, každý z „dvorků“ má navržen jiný charakter, od organického prostoru, kde jsou základním prvkem „náhodně“ rozmístěné velké kameny doplněné stromy, keři a trvalkami, přes relativně pravidelně uspořádaný prostor s gabionovými koši s bambusy a trávami až po přísnější strukturu s dominujícími stromy.

 

 

 

 

Podzemní garáže v ulici Pod Lipami

Architektonický návrh objektů: MS architekti s.r.o

Návrh střešní zahrady: Tomáš Sklenář
Investor: Městská část Praha 3

Vzhledem k tomu, že při budování garážových stání dojde k odstranění velkého množství vzrostlé zeleně, klade si návrh za cíl plnohodnotně nahradit obyvatelům bytových domů vzniklou újmu.
Centrálním určujícím prvkem celé kompozice je střešní zahrada na krytých garážích. Jedná se o extenzivní nepochůznou konstrukci, která je pomocí terénních modelací zapojena do okolí – zeleň střechy splývá se zelení na rostlém terénu. Díky velké mocnosti substrátu (min. 30 cm – max. 50 cm) bude na střeše použita kombinace kačírku, keřových skupin plazivých, ale i keřů do 1 m výšky. Pomocí pěti vlnících se atikových zdí bude plocha střechy rozdělena do pěti pruhů. Ty budou výškově členěny a tím „kopírovat“ původní terén.
Z nutnosti zabránit přístupu na konstrukci střechy, ale s ohledem na kompoziční řešení, byly zvoleny jako zábradlí gabionové koše doplněné výsadbou převážně ostnitých keřů.

 

Architektonická soutěž – revitalizace náměstí v Divišově

 

 

Architektonická soutěž – Centrální městský park Prešov

2. místo

Autoři: Ing. arch. Michal Šourek, Ing. Tomáš Sklenář, Ing. arch. Veronika Opletalová, Akad. arch. Pavel Hřebecký

Samotný návrh parku je založený na kontraste dvoch základných princípov: prirodzený „prírodný“ park (= lesopark) x komponovaný „mestský“ park (= architektonický) „Prírodný park“ kladie dôraz na maximálne možné zachovanie pôvodnej vegetácie a prírodného charakteru okolia slepých ramien rieky Sekčov. Ich doplnenie novou výsadbou tvorí kompaktný lesopark v centrálnej časti plochy.
„Mestský park“ naopak preferuje vymedzenie otvorených voľných plôch pobytových i využitých na rôznorodé aktivity a funkcie. Tie je možné stručne charakterizovať ako:

– športovo-rekreačný park
– vodný park
– hospodársky park
– výtvarne zážitkový park

Je tu množstvo rôznych prvkov predovšetkým drobnej architektúry, dizajnu a prírodných scén, ale i modelácií a úprav terénu využívajúcich napríklad prvky land-art. (z anglického land – krajina, art – umenie – znamená v preklade umenie krajiny.
Sústredí sa na rôzne zásahy v prírode alebo na prácu s nezvyčajným materiálom v prírode.)
Vzhľadom na to, že je mesto Prešov kandidát na EHMK 2013, chceme, aby i plocha centrálneho parku slúžila ako otvorená kultúrna scéna. Vďaka priamemu prepojeniu s existujúcim amfiteátrom môžu byť vtiahnuté kultúrne akcie do areálu parku pri usporadúvaní hudobných a divadelných festivalov. Park bude slúžiť ako prírodná galéria umeleckých diel konaných sympózií doplňujúcich trvalé prvky land-artu.

 

 

 

Zåhrada v Lysé nad Labem

Architektonický návrh MS architketi s.r.o., Jiran & Kohout, Podlipný & Sladký a Projektil

Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář

Lokalita Bývalého areálu Fruty a „Slunéčkovy zahrady“ se nachází v obytné zóně města Lysá nad Labem – jižně od centra města, které tvoří Husovo náměstí. Dotčené pozemky jsou ohraničeny hlavní komunikací Jedličkova na severní a východní straně a vedlejší komunikací Pivovarská na severní a západní straně, na jižní straně ul. Zahradní.

Urbanistický koncept celého areálu se snaží maximálně zachovat stávající hodnotné stromy, a přizpůsobuje jim pozici navrhovaných staveb.
Základním konceptem řešení prostoru mezi jednotlivými objekty je hierarchie poloveřejných, polosoukromých a soukromých prostor. To sebou přináší mimo jiné zvýšená bezpečnost takového prostoru. Územím vede několik pěších veřejných cest, jejich měřítko a charakter jim dává charakter „poloveřejného prostoru“. Tyto prostory mají přehlednou kompozici a jsou v celém svém profilu pod důslednou veřejnou kontrolou obyvatel území.
Všude, kde bylo možno, byly k jednotlivým bytům přiřazeny soukromé předzahrádky tvořící především odstupovou bariéru od oken obytných místností, ale v neposlední řadě další pobytovou plchu obyvatel bytů. Převážná část předzahrádek má přímý vstup na veřejné plochy a je doplněna o přístřešky.
Vzhledem k tomu, že hromadné garáže pod objekty jsou vysunuty nad úroveň terénu z důvodu přirozeného odvětrávání a tvoří tak výraznou bariéru prostupnosti v území, jsou terénní modelace navrženy tak, aby v místě kde, nebudou otvory pro odvětrání, navazoval terén přirozeně na úroveň 1.np. a byl umožněn bezbariérový přístup v celém řešeném území.

http://www.zahradatojezivot.cz/

 

 

 

 

 

 

Architektonická soutěž – Obytný soubor Klamovka

Autor urbanistické koncepce: MS architekti s.r.o

Návrh zeleně: Akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. Tomáš Sklenář

 

 

 

Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín

Architektonický návrh MS architketi s.r.o.

Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář

Investor: JRD

Parkové úpravy budou zahrnovat terénní modelace, zbudování pěších komunikací s dlážděným povrchem, založení nového trávníku, výsadbu vzrostlých listnatých stromů a keřových skupin. Plocha bude dále doplněna o městský mobiliář – lavičky, stojany na kola a odpadkové koše. Vznikne tím hodnotný ozeleněný prostor odstíněný od hluku z Poděbradské ulice, ze kterého budou profitovat noví i stávající residenti z okolních domů.
Park jako celek bude mít spíše rekreační charakter pro krátké procházky a odpočinek v zeleni, v menší míře jsou zastoupeny i dětské herní prvky. Parter parku bude tvořen z převážné části trávníky, na pěší cesty navazují dlážděné a mlatové ostrůvky s lavičkami.
Část sadových úprav bude realizována na konstrukci podzemních garáží.

 

 

 

 

Regenerace vnitrobloku domů „Na Nábřeží“ v Havířově

Návrh zeleně vnitrobloku je rekonstrukcí stávajícího stavu, která si klade za cíl zlepšení prostředí pro občany a umožnění jeho využívání pro rekreaci – aktivní i pasivní. Řešení vychází ze stávajícího stavu tras pěších komunikací, které jsou doplněny o několik nových propojení. Ty lépe zpřístupňují plochu vnitrobloku a vytvářejí logické propojení jednotlivých směrů pohybu osob. Plocha byla doplněna o dvě rampy umožňující bezbariérový přístup do všech vchodů i bezbariérový průchod vnitroblokem. U všech vchodů byly zrušeny schody a nahrazeny rampami, případně byl mírně zvednut terén v okolí vchodu.
Centrálním prvkem vnitrobloku je dětské hřiště vymezené stávající okružní komunikací. Hřiště je určeno pro děti do 8 let. Jako referenční herní sestavy byly použity výrobky firmy Karim. Hřiště bude od pěší komunikace odděleno záhonem keřů a oplocením se zamykatelnou brankou. Povrch dětského hřiště bude z plastových desek v barevném provedení černé a červené barvě. Povrch tlumí nárazy při pádu dítěte z herního prvku. Centrálním prvkem je stávající skupina břízy bělokoré doplněná o kruhovou lavičku.

 

 

 

Bienále výtvarných forem 2010

Bienále výtvarných forem je platformou pro setkávání různých forem umění, např. sochařství, malířství, instalace, fotografie, film, hudba, tanec, divadlo, architektura…

Místem konání 2. bienále výtvarných forem je Ekotechnické museum v Praze Bubenči. Tento prostor je sám o sobě „uměleckým dílem“. Je to architektura minulé doby, jež nás inspiruje a ovlivňuje v současnosti. Prostor Ekotechnického musea se stává nedílnou součásti výtvarných děl v něm vystavených, pro něj navržených či v něm vznikajících.

Každý z tvůrců s tímto prostorem vede svůj osobní dialog. Toto místo se stává jakousi rezonující křižovatkou, na které se setkávají jednotlivé formy výtvarného umění.

Víme, že tyto obory existující samostatně se navzájem ovlivňují, inspirují a přesahují jeden do druhého. Právě na tomto Bienále bude umožněno umělcům tyto přesahy prezentovat. Divák může sledovat vývoj probíhajícího dialogu jednotlivých děl a zažít uvědomění si existence přesahů.

Kurátor: Lucie Loosová