Průmyslové stavby

Jedná se o návrh zeleně v areálech skladových či výrobních hal. Zeleň zde neplní jen funkci estetickou, ale také funkci hygienickou a izolační. Hlavním motivem sadových úprav je kombinace stromového patra s travnatými plochami. Snažíme se, aby zeleň areálu navazovala svým hmotovým charakterem na charakter okolní krajiny. Na tom se podílí především druhy stromů, odpovídající původnímu složení dle potenciální přirozené vegetace. Je-li to vhodné, jsou domácí stromy doplněny stromy zdomácnělými a některými kultivarovými podobami. Keře jsou zastoupeny méně a jsou používány zejména v blízkosti vstupů do budov, okolí vrátnic a při tvorbě bariér k odclonění okolí. Travnaté plochy bývají pojaty jako parkový či luční trávník, jenž je méně náročný na údržbu a působí přírodním dojmem. Zeleň průmyslového areálu může být součástí územního systému ekologické stability.

 • Linde Pohony v Českém Krumlově

  Nadhledová vizualizace

  Architektonický návrh MS architketi s.r.o. Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář Investor: Linde Pohony s.r.o Celková myšlenka návrhu vychází ze snahy o zapojení nikoli jen odclonění nově navrhovaných hal Linde Pohony. Zeleň proto nezakrývá celou halu jak je obvyklé, ale doplňuje ji a vytváří hmotovou protiváhu k hmotě haly. Jelikož se […]

   
 • Carrier Mýto u Rokycan

  Biokoridor

  Architektonický návrh MS architketi s.r.o. Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář Investor: Carrier Refrigeration Operation v Mýtě u Rikycan

   
 
 

 

Linde Pohony v Českém Krumlově

Architektonický návrh MS architketi s.r.o.

Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář

Investor: Linde Pohony s.r.o

Celková myšlenka návrhu vychází ze snahy o zapojení nikoli jen odclonění nově navrhovaných hal Linde Pohony. Zeleň proto nezakrývá celou halu jak je obvyklé, ale doplňuje ji a vytváří hmotovou protiváhu k hmotě haly.
Jelikož se jedná o mírně teplou podhorskou oblast výběr taxonů odpovídá vegetačnímu stupni bukovému (400-800 m n. m.) Kromě části před vchodem do kancelářských prostor a sadu byl volen sortiment domácích dřevin – jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), borovice lesní (Pinus sylvestris), hrušeň obecná (Pyrus communis), břečťan popínavý (Hedra helix).

 

 

Carrier Mýto u Rokycan

Architektonický návrh MS architketi s.r.o.

Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář

Investor: Carrier Refrigeration Operation v Mýtě u Rikycan