Obnova historických zahrad a parků

Při řešení projektů tohoto charakteru je nejprve nutný podrobný průzkum a až po důkladném rozboru (vyhodnocení získaných podkladů) se přistupuje k samotnému návrhu.

Úkolem průzkumů je soustředit všechny dostupné podklady dokumentující vznik, vývoj a současný stav díla. Jedná se o shromažďování dokumentů grafických, textových, obrazových, ale též osobních sdělení pamětníků a jejich orientačních skic, majících vztah k historii objektu. Dále pak vlastní průzkumy v terénu. V rámci rozborů jsou všechna shromážděná data vyhodnocena a produktem je záměr památkové obnovy objektu, který uvádí základní směr obnovy (dobový horizont, zásady práce s materiály, objekty a doplňky řešeného díla). Samotný návrh obnovy pak vychází z uvedených podkladů a rozborů.

Základním východiskem by měly být dva nejdůležitější dokumenty: Benátská a Florentská charta. Rovněž jsou důležitá stanoviska příslušných památkových ústavů.

 • Návrh řešení parteru – Křižovnická rezidence Tursko

  Návrh řešení parteru – Křižovnická rezidence Tursko

  Architektonický návrh rekonstrukce: MS architekti s.r.o. Návrh řešení parteru: Tomáš Sklenář                

   
 • Mezinárodní ideová architektonicko – urbanistická soutěž – Piacenza

  Vizualizace

  Návrh městského parku v prostoru historického opevnění a řešení navazující příměstské krajiny Piacenza – Itálie  

   
 • Urbanisticko-architektonická soutěž – Městský park Košice

  Urbanisticko-architektonická soutěž – Městský park Košice

  3.místo Autorský tým:  Ing. Arch. Michal Šourek, Akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. Tomáš Sklenář, Ing. arch. Tomáš Filgas, Arch. Thomas Zagdoun KONCEPT   Základným princípom a charakteristikou návrhu je spolupôsobenie – koexistencia starého a nového. Harmónia historických prvkov s modernými, ich vzájomný výtvarný kontrast, a pritom funkčný súlad. Chceme vytvoriť vyvážený celok […]

   
 •  
 • Architektonická soutěž – Centrální prostor královské obory v Praze 7

  Vizualizace

  3. místo Autoři: Ing. arch. Michal Šourek, Ing. Tomáš Sklenář, Ing. Anna Lacová, Ing. arch. Adriaan de Kroon, Ing. arch. Tomáš Filgas Návrh rozděluje areál na tři tématické celky:  1. „Krajinářská část“ – Zde proběhne obnova kompozice založené na stromovém patře a kombinaci typů trávníků. Stromy jsou uplatněny v okrajových lemech […]

   
 • Architektonická soutěž – rekonstrukce Havlíčkových sadů

  Perspektivní pohled Grotta

  3. místo NÁVRH KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ Michal Šourek, Tomáš Sklenář, Adriaan de Kroon, Petr Laštovka Principem je rozdělení areálu na tři hlavní tématické celky, které vycházejí ze současného stavu jednotlivých prostorů. 1) Vstupní parter Dolní Landhausky s navazující částí vymezenou Botičem a vinicí, která pokračuje až po peruckou stráň. Tato […]

   
 
 

 

Návrh řešení parteru – Křižovnická rezidence Tursko

Architektonický návrh rekonstrukce: MS architekti s.r.o.

Návrh řešení parteru: Tomáš Sklenář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní ideová architektonicko – urbanistická soutěž – Piacenza

Návrh městského parku v prostoru historického opevnění a řešení navazující příměstské krajiny

Piacenza – Itálie

 

 

Urbanisticko-architektonická soutěž – Městský park Košice

3.místo

Autorský tým:  Ing. Arch. Michal Šourek, Akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. Tomáš Sklenář, Ing. arch. Tomáš Filgas, Arch. Thomas Zagdoun

KONCEPT  

Základným princípom a charakteristikou návrhu je spolupôsobenie – koexistencia starého a nového. Harmónia historických prvkov s modernými, ich vzájomný výtvarný kontrast, a pritom funkčný súlad.

Chceme vytvoriť vyvážený celok s intenzívnym a živším stredom – ťažiskom, s pokojnejšími, funkčne naplnenými a vzhľadovo rovnocennými okrajmi.

 KROKY

– obnova a revitalizácia historických stavieb, ale tiež pôvodných kvalitných a hodnotných historických     prvkov, predovšetkým tých, ktoré vytvárajú základnú dispozičnú a priestorovú schému parku     Previesť pestovateľské zásahy, ozdravenie zelene a novú výsadbu. Obnova a doplnenie vodných     plôch.

– citlivé a premyslené doplnenie historickej štruktúry novými prvkami reflektujúcimi súčasný životný    štýl, nové nároky a potreby mesta. Revitalizácia športových plôch a ich integrácia v parku.

– pripojenie parku tesnejšie k centru a okoliu mesta, vytvoriť spojenie pre chodcov a cyklistov do     športovo-rekreačných prírodných lokalít a trás pozdĺž rieky a ďalej do kopcov na druhom brehu. Vymedzenie a riešenie dopravy v okolí parku, dopravná obsluha. druhom brehu.

 

Architektonická soutěž – Centrální prostor královské obory v Praze 7

3. místo

Autoři: Ing. arch. Michal Šourek, Ing. Tomáš Sklenář, Ing. Anna Lacová, Ing. arch. Adriaan de Kroon, Ing. arch. Tomáš Filgas

Návrh rozděluje areál na tři tématické celky:

 1. „Krajinářská část“ – Zde proběhne obnova kompozice založené na stromovém patře a kombinaci typů trávníků. Stromy jsou uplatněny v okrajových lemech – alej na hrázi a skupiny stromů na břehu rybníka a ostrova – s předstoupenými solitéry, výrazně se uplatňujícími na pozadí tmavých skupin. Nad nově navrženou komunikací se korunami stromů proplete Stromový most, který provede návštěvníka korunami stromů a ukáže mu jiný pohled na stromy.

 2. „Romantická část“ – se rozkládá kolem stávajících rybníků, kde se navržená kompozice rozvíjí kolem dvou základních průhledů – na Šlechtovu restauraci a průhledu podél hráze k Vrbovému altánu. Do budování této stavby lze zapojit veřejnost prostřednictvím veřejného plánování nebo happeningu.

Návrh dále počítá se zachováním a rozšířením trvalkových výsadeb podél břehů rybníka a regenerací trávníku a trvalek na ostrově. Nahrazeny budou všechny mostky za dřevěné. Tato část jako jediná počítá i s keřovým patrem.

3. „Městská část“ – Je přidána velká vodní plocha (1,65 ha) určená pro rekreaci. Nebude využívána ke koupání, ale kontakt s vodou bude pomocí vorů, mola a kamenných stupňů umožňujících „kráčet po hladině“. Protože se jedná o rovinatý terén s minimálním výškovým převýšením byla navržena rozhledna v podobě „Létajícího ostrova“. Rozhledna představuje část země, který se odtrhl i se stromy od země, volně se vznáší ve vzduchu a umožňuje přehlédnout až 60% řešené plochy.Volně po ploše pak budou rozmístěna lehátka, která si budou moci návštěvníci volně umístit.

 

 

 

Architektonická soutěž – rekonstrukce Havlíčkových sadů

3. místo

NÁVRH KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ
Michal Šourek, Tomáš Sklenář, Adriaan de Kroon, Petr Laštovka

Principem je rozdělení areálu na tři hlavní tématické celky, které vycházejí ze současného stavu jednotlivých prostorů.

1) Vstupní parter Dolní Landhausky s navazující částí vymezenou Botičem a vinicí, která pokračuje až po peruckou stráň. Tato část parku by měla být využívána k aktivnímu odpočinku. Proto byla do této části situována obě dětská hřiště. Na základě veřejného projednávání může být zohledněna povrchu cest vyhovující pro bruslení (asfalty apod.)

2) Okolí Grotty s romantizujícími prvky (jezírko, pařezy, grotta) a intimně laděnou vegetací. Pro podrosty tisů budou použity výsadby a výsevy stínomilných bylin zajišťující protierozní funkci, ale především funkci drobného detailu. Ty jsou navrženy z bylin snášející přirozeně zastínění a konkurenční prostředí ohledně dostatku vody, takže nebude nutno zde zřizovat závlahový systém. Luční porosty lemované skupinami stromů tvoří romantickou „divokou“ část parku.

3) Zklidněná parková část v klasickém slova smyslu nacházející se v severovýchodní části areálu Havlíčkových sadů.