Architektonický návrh MS architketi s.r.o., Jiran & Kohout, Podlipný & Sladký a Projektil

Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář

Lokalita Bývalého areálu Fruty a „Slunéčkovy zahrady“ se nachází v obytné zóně města Lysá nad Labem – jižně od centra města, které tvoří Husovo náměstí. Dotčené pozemky jsou ohraničeny hlavní komunikací Jedličkova na severní a východní straně a vedlejší komunikací Pivovarská na severní a západní straně, na jižní straně ul. Zahradní.

Urbanistický koncept celého areálu se snaží maximálně zachovat stávající hodnotné stromy, a přizpůsobuje jim pozici navrhovaných staveb.
Základním konceptem řešení prostoru mezi jednotlivými objekty je hierarchie poloveřejných, polosoukromých a soukromých prostor. To sebou přináší mimo jiné zvýšená bezpečnost takového prostoru. Územím vede několik pěších veřejných cest, jejich měřítko a charakter jim dává charakter „poloveřejného prostoru“. Tyto prostory mají přehlednou kompozici a jsou v celém svém profilu pod důslednou veřejnou kontrolou obyvatel území.
Všude, kde bylo možno, byly k jednotlivým bytům přiřazeny soukromé předzahrádky tvořící především odstupovou bariéru od oken obytných místností, ale v neposlední řadě další pobytovou plchu obyvatel bytů. Převážná část předzahrádek má přímý vstup na veřejné plochy a je doplněna o přístřešky.
Vzhledem k tomu, že hromadné garáže pod objekty jsou vysunuty nad úroveň terénu z důvodu přirozeného odvětrávání a tvoří tak výraznou bariéru prostupnosti v území, jsou terénní modelace navrženy tak, aby v místě kde, nebudou otvory pro odvětrání, navazoval terén přirozeně na úroveň 1.np. a byl umožněn bezbariérový přístup v celém řešeném území.

http://www.zahradatojezivot.cz/